Üyelik Sözleşmesi

Son değiştirilme tarihi: 13 Haziran 2023

Giriş

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cardmio. (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.cardmio.com ve adresinde yer alan siteye veya mobil uygulamalarına (“Platform”) üye (“Üye”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Üye, Platform`da sunulan Hizmetler`den faydalanabilmek için işbu Sözleşmeyi kabul etmesi gerektiğini beyan etmekte olup Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye, bu Platform’u ticari ve mesleki amaçlarla kullanacağını ve dolayısıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen haklardan herhangi bir şekilde ve surette faydalanamayacağını kabul ve beyan eder. Üyenin Platform’a bir tüzel kişilik adına erişiyor olması halinde, Üye, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır.

Tanımlar

Hizmet :
Platform üzerinde Üye’nin yıllık abonelik paketi satın alarak erişim kazandığı tüm hizmetler.
İçerik :
Platform üzerinde Üye’nin giriş yaparak yayınlamasını istediği tüm kişisel ve tüzel bilgileri, sosyal adresleri, ürün katalogları, kariyer bilgileri gibi verileri yer almaktadır.
Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Cardmio tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Cardmio ‘ya ait internet sitesi, kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere Cardmio’nun hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cardmio’nun sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek, üçüncü şahıslara aktarılabilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Cardmio tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cardmio tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cardmio’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cardmio’nun ve Cardmio ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Cardmio’nun sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda veya Cardmio talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Cardmio, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Cardmio’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

Ücretsiz İndir!

Mobil uygulamayı hemen indirerek Dijital Kartvizit ve Mobil Kartvizit'in keyfini ücretsiz Keşfet..